Uchwały podjęte na III Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/291/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia27 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Poznań w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w Poznaniu dla uczniów – członków Kościoła Zielonoświątkowego.

Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.