Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 27 września 2011 roku

Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Dobry Start” Nr POKL.09.01.02-30-087/11, złożonego i wyłonionego w naborze wniosków ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w trybie systemowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.