Uchwały podjęte na X Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 7 września 2011 roku

Uchwała Nr X/62/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

Uchwała Nr X/63/2011 w sprawie przyznania w 2011 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

Uchwała Nr X/64/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo,

Uchwała Nr X/65/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec.