Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr VI/24/2011 w sprawie odpowiedzi na skargę,

Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie ustanowienia pełnomocnika,

Uchwała Nr VI/26/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno,

Uchwała Nr VI/27/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzywiń na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo,

Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec,

Uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011,

Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie ustanowienia „Pomników Przyrody”,

Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok.