Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 9 lutego 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/277/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,

Uchwała Nr XXXV/278/2010 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Jerce,

Uchwała Nr XXXV/279/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług we wsi Lubiń,

Uchwała Nr XXXV/280/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

Uchwała Nr XXXV/281/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXXV/282/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Cichowo”,

Uchwała Nr XXXV/283/2010 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Łagowie,

Uchwała Nr XXXV/284/2010 w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,

Uchwała XXXV/285/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała Nr XXXV/286/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała Nr XXXV/287/2010 w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.