Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 30 czerwca 2006 roku

Uchwała nr XXXV/322/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/255/05 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 03.08.2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych.

 

Uchwała nr XXXV/323/2006 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zbęchach Polu.

 

Uchwała nr XXXV/324/2006 w sprawie określenia zakresu i formy opracowania i przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za pierwsze półrocze.

 

Uchwała nr XXXV/325/2006 w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

 

Uchwała nr XXXV/326/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/291/05 Rady Miejskiej Krzywinia z dn. 28.12.2005r. w sprawie udzielenia pomocy  finansowej w 2006r.

 

Uchwała nr XXXV/327/2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy w 2006r.

 

Uchwała nr XXXV/328/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/130/92 Rady Miejskiej Krzywinia z dn. 30.07.1992r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nrXXXV/329/2006 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Czerwona Wieś” położonego w Nadleśnictwie Kościan.

 

Uchwała nr XXXV/330/2006 w sprawie zawarcia umowy i zabezpieczenia w formie weksla.