Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 21 marca 2006 roku

Uchwała nr XXXIII/304/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXIII/305/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów komunikacji wodnej (szlak kajakowy) z funkcją melioracyjną, użytku ekologicznego oraz terenów obsługi ruchu turystycznego.

 

Uchwała nr XXXIII/306/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych we wsi Cichowo (północna i południowa część planu).

 

Uchwała nr XXXIII/307/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych we wsi Cichowo (wschodnia część planu).

 

Uchwała nr XXXIII/308/2006 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic miasta Krzywinia i przyległych miejscowości Nowy Dwór i Wieszkowo.

 

Uchwała nr XXXIII/309/2006 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Miasta Krzywinia oraz Przyległych miejscowości Nowego Dworu i Wieszkowa.

 

Uchwała nr XXXXIII/310/2006 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zniesienie niektórych urzędowych nazw miejscowości na terenach Miasta i Gminy Krzywiń.