Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia 2002 rok

Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia

Uchwała Nr I/1/2002 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/2/2002 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/3/2002 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/4/2002 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr I/5/2002 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia,

Uchwała Nr I/6/2002 z dnia 18.11.2002 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności w sprawach prawa pracy Burmistrza Miasta i Gminy wykonywane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr II/7/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr II/8/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego,

Uchwała Nr II/9/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego,

Uchwała Nr II/10/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok,

Uchwała Nr II/11/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transporotwych na rok 2003,

Uchwała Nr II/12/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2003 roku,

Uchwała Nr II/13/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,

Uchwała Nr II/14/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty adminikstracyjnej na 2003 rok za czynności wykonane przez Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej,

Uchwała Nr II/15/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej,

Uchwała Nr II/16/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

Uchwała Nr II/17/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Komisji Gospodarczej,

Uchwała Nr II/18/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Informacji w Krzywiniu z siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu,

Uchwała Nr II/19/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Żelaźnie,

Uchwała Nr II/20/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzywiniu,

Uchwała Nr II/21/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr II/22/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne nabycie przez Miasto i Gminę nieruchomości Skarbu Państwa,

Uchwała Nr II/23/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie przeznaczenia części umowrzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Uchwała Nr II/24/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2002 roku,

Uchwała Nr II/25/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/359/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.12.2001 r. w sprawie uchwalenia planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Uchwała Nr II/26/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zasad i trybu udzielania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji z budżetu miasta i gminy na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,

Uchwała Nr II/27/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania ulg,

Uchwała Nr II/28/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/1991 Rady Miasta i Gminy z dnia 10.05.1991 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,

Uchwała Nr III/29/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2003 roku,

Uchwała Nr III/30/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,

Uchwała Nr III/31/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12.12.2002 r. w sprawie stalenia stawek opłaty miejscowej,

Uchwała Nr III/32/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2002 roku,

Uchwała Nr III/33/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie przyjęcia budżetu miasta i gminy na 2003 rok,

Uchwała Nr III/34/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie uchwalenia palnu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok,

Uchwała Nr III/35/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącą funkcją usługowo-rekreacyjną,

Uchwała Nr III/36/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej,

Uchwała Nr III/37/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Cichowo,

Uchwała Nr III/38/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Żelazno,

Uchwała Nr III/39/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Uchwała Nr III/40/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok,

Uchwała Nr III/41/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała Nr III/42/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej,

Uchwała Nr III/43/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Uchwała Nr III/44/2002 z dnia 27.12.2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów - obszarów w obrębie miasta i gminy Krzywinia,