Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 20 października 2008 roku

Uchwała nr XXII/166/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno,

Uchwała nr XXII/167/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno,

Uchwała nr XXII/168/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 r.