Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 20 sierpnia 2008 roku

Uchwała nr XX/147/2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XIX/145/2008 z dnia 13.06.2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,

Uchwała nr XX/148/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na stanowiących własność Gminy udziałach w Spółce,

Uchwała nr XX/149/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych,

Uchwała nr XX/150/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 r.,

Uchwała nr XX/151/2008 w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,

Uchwała nr XX/152/2008 w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie,

Uchwała nr XX/153/2008 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krzywiń do reprezentowania w Międzygminnym Związku Turystycznym „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie,

Uchwała nr XX/154/2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Łuszkowie,

Uchwała nr XX/155/2008 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń”,

Uchwała nr XX/156/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyczno-rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo,

Uchwała nr XX/157/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego położonego w obrębie wsi Świniec.