Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 13 czerwca 2008 roku

Uchwała nr XIX/135/2008 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp 43,

Uchwała nr XIX/136/2008 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami,

Uchwała nr XIX/137/2008 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

Uchwała nr XIX/138/2008 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łuszkowie,

Uchwała nr XIX/139/2008 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.10.2007 r. w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Uchwała nr XIX/140/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/181/2000 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.02.2000 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

Uchwała nr XIX/141/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/410/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12.09.2002 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała nr XIX/142/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała nr XIX/143/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.04.2008 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 r.,

Uchwała nr XIX/144/2008 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała nr XIX/145/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,

Uchwała nr XIX/146/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 r.