Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 19 grudnia 2008 roku

Uchwała nr XXIV/180/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009,

Uchwała nr XXIV/181/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/304/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21.03.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Krzywiń,

Uchwała nr XXIV/182/2008 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Uchwała nr XXIV/183/2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2009

Uchwała nr XXIV/184/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 rok,

Uchwała nr XXIV/185/2008 w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2009 r.