Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektor ds. Promocji

Krzywiń, 26 sierpnia 2021 roku

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza otwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. promocji

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Stanowisko – Inspektor ds. promocji  

Wymiar czasu pracy – cały etat – umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu / Gmina Krzywiń

 

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres obowiązków:

Warunki Pracy:

 

Wymagane dokumenty i ich składanie:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu lipiec 2021 roku wyniósł mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 15 września 2021 roku (środa) do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. promocji”  wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Etapy rekrutacji:

Postanowienia końcowe:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

Krzywiń, 30 września 2021 roku

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. promocji

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

Na podstawie zarządzenia nr 1/k/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 24 września 2020r. powołano Komisję Rekrutacyjną.

 

W terminie podanym w ogłoszeniu o naborze do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu wpłynęło 8 ofert. Dokonano oceny formalnej złożonych ofert.

 

Na rozmowę w dniu 30 września 2021 roku zaproszono 8 kandydatów. Na rozmowę stawiło się 6 osób.

 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wybrano Panią Agnieszkę Zadrożną.Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

2. Stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. promocji

 

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Agnieszka Zadrożna

4. Adres zamieszkania

 

zam. Nochowo

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak