WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OPŁACANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98,  poz. 1071 ze zm.) oraz Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

2. Do wglądu :

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005.

Nie podlega opłacie skarbowej:

  1)dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) (1) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) (2) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

e) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansowo-Budżetowy – pokój nr 1.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zażalenie  składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub przesyła za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne - PDF