Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna

- art. 1 art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t. j. Dz. U. 2012 roku, poz. 83),

- art. 67 ust. 3s i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Opłata

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Termin odpowiedzi

30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Arkadiusz Kaczmarek, pokój nr 14, tel. (065) 5170 525 wew. 23.

  

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od dania doręczenia decyzji.

 

Uwagi

Przekształcenia dokonuje się na rzecz użytkownika wieczystego w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Załączniki

 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - PDF