Oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń w użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- art. 28 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własności Gminy Krzywiń w użytkowanie wieczyste.

 

Opłata

Bez opłat.

 

Termin odpowiedzi

30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Arkadiusz Kaczmarek, pokój nr 14, tel. (065) 5170 525 wew. 23.

  

Uwagi

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat następuje na wniosek osoby zainteresowanej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres krótszy – co najmniej jednak na 40 lat. Na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste zgodę w drodze uchwały wyraża Rada Miejska Krzywinia.

 

Załączniki

 

Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń w użytkowanie wieczyste

Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń w użytkowanie wieczyste - PDF