Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. z 2014r., poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ).

 

       I.            WYMAGANE DOKUMENY:

·        wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

    II.            OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 38 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1,Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

 III.            TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki

 

IV.            JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) nr tel. 655170559 pokój nr 9

  

V.            TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego w Kościanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę wykonania czynności.

 

VI.            UWAGI:

-       Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

-       Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą jest ważne 6 miesięcy od daty wydania. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc

 

 

Załączniki:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego