Wybory Ławników

OGŁOSZENIE!
Wybory Ławnika do Sądu Rejonowego w Kościanie!

    Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń informuje, że przystępuje się do wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kościanie. Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję od 2020 r. do 2023 r. wybranych ma być 2 ławników do orzekania w sprawach I instancji.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w prawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 20 stycznia 2020 r.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1)    prezesi właściwych sądów;
2)    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3)    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:
1)    imię (imiona), nazwisko,
2)    numer ewidencyjny PESEL,
3)    miejsce stałego zamieszkania,
4)    własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:
1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Uwaga!
•    Rada gminy przed dokonaniem wyboru zasięga od komendanta wojewódzkiego policji informację o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
•    Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
•    Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
•    Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń w godzinach pracy urzędu, tel. tel. 65 517-05-25, wew. 214,

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:
1) Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl. (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);

 Wyborów ławników Rada Miejska Krzywinia dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca lutego 2019 r.

              Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                           /-/Jacek Nowak

 

Załączniki :

 

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Lista osob  zglaszajacych kandydata na Ławnika

Oswiadczenia Kandydata na Ławnika

Zaswiadczenie Lekarskie o stanie zdrowia Kandydata na Lawnika