Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

Krzywiń, 29 października 2018r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza otwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.)

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Stanowisko – Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

Wymiar czasu pracy – cały etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

1.     Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej  lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)       wykształcenie wyższe,

3)      co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach

       lub

co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

8)      bardzo dobra znajomość:

a)     ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym

b)     ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

c)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

d)     ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego

e)     ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

f)      Rozporządzenia Prezesa Rady Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

9)      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

 

 

2.     Wymagania dodatkowe:

1)     preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunkach: prawo, administracja; zarządzanie, ekonomia lub wykształcenie wyższe dowolne i studia podyplomowe na kierunku administracja, zarządzanie lub ekonomia;

2)     znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej;

3)     umiejętności menadżerskie, organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi;

4)     zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;

5)     odporność na stres;

6)     zaangażowanie, kreatywność i punktualność;

7)     dyspozycyjność;

8)     prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.

 

3.     Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki personalnej,

2)     podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu zgodnie z posiadanym upoważnieniem,

3)     nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,

4)     opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz jego aktualizacja, współpraca przy opracowywaniu czynności dla poszczególnych stanowisk,

5)     koordynowanie działań i czynności podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,

6)     rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,

7)     podejmowanie działań organizacyjno – technicznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu,

8)     przygotowywanie projektów statutu Gminy i jednostek pomocniczych Gminy oraz ich aktualizacja,

9)     samodzielne przygotowywanie oraz nadzór nad sporządzaniem projektów uchwał Rady Miejskiej,

10)  nadzór nad przygotowaniem projektów zarządzeń Burmistrza,

11)  nadzór nad przygotowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,

12)  nadzór nad współpracą z organizacjami pozarządowymi, podmiotami pożytku publicznego,

13)  koordynacja działalności kontrolnej i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,

14)  zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów oraz terminowego załatwiania spraw,

15)  przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

 

 

 

4.     Warunki Pracy:

1)      Umowa na czas nieokreślony

2)      Praca w budynku z I piętrem

5.     Wymagane dokumenty i ich składanie:

1)     życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

2)     list motywacyjny;

3)     kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);

4)     kserokopie świadectw pracy;

5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

10)  ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

 

6.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu wrzesień 2018 roku wyniósł mniej niż 6 %.

7.    Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 13 listopada 2018 roku (wtorek) do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza miasta i gminy Krzywiń”  wraz z podaniem danych tele-adresowych kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.    Etapy rekrutacji:

1)      Analiza nadesłanych zgłoszeń (spełnienie warunków formalnych)

2)      Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami (osoby spełniające wymogi formalne).

9.    Postanowienia końcowe:

1)     złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2)     oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3)     kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej;

4)     lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Krzywiń a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko SEKRETARZ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

Na podstawie zarządzenia nr 10/k/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 13 listopada 2018r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Maciej Gubański – Członek Komisji.

 

W naborze złożono 1 kompletną ofertę. Osoba spełniła wymogi formalne i została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

1.

Bartosz Kobus  

zam. Krzywiń

 

W dniu 14 listopada 2018 roku, po rozmowie kwalifikacyjnej wybrano Pana Bartosza Kobusa na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Krzywiń.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

2. Stanowisko urzędnicze:

Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

 

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Bartosz Kobus

4. Adres zamieszkania

 

zam. Krzywiń  

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak