Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń

BURMISTRZ MIASTA i GMINY KRZYWIŃ

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń

ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

 

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – od 3 do 7 lat.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń

ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń

I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1. Wymagania obowiązkowe:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe magisterskie,

3)      co najmniej 5 letni staż pracy,

4)      znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,

5)      przedstawienie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej działania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

7)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

9)      niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

2. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów prawa z zakresu bibliotek, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych, a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy,

2)      dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym ukończone studia podyplomowe, kursy z zakresu zarządzania instytucjami kultury),

3)      co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      wiedza o pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków
z programów Unii Europejskiej,

5)      predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną,

6)      dyspozycyjność, komunikatywność, 

7)      predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie,

8)      umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

9)      prawo jazdy kat. B.

3. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)      pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń,

2)      pisemną autorską koncepcję programowo-organizacyjną działania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń,

3)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
(np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

5)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie  zawodowe,

6)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7)      oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.),

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ,

12)  ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.

13)  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

II. Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń w terminie do 18 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń". Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

III. Informacje dodatkowe:

1)      do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń powoła Komisję Konkursową określając tryb jej pracy,

2)      przewidywany termin rozpatrzenia wniosków przewiduje się do 30 czerwca 2018 r. ,

3)      przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń oraz program jej działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

4)      dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluszkowcach można uzyskać pod adresem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń  ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń
tel. 65 5170 611.

5)      zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,

6)      informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i  Gminy Krzywiń.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak