Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Informatyk (referent) w Referacie Finansów i Administracji

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza nabór

na stanowisko – Informatyk (referent) w Referacie Finansów i Administracji

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

I. Stanowisko urzędnicze: Informatyk (referent) w Referacie Finansów i Administracji

 

II. Wymagania niezbędne:

- posiadanie wykształcenia informatycznego min. średnie, mile widziane wyższe;

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadanie nieposzlakowanej opinii;

- znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,

 

III. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność planowania i organizacji pracy; 

- samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole, dokładność, zdolności analityczne;

- znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych;

- znajomość przepisów z zakresu: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych;

- mile widziany staż pracy (1-2 lat);

- prawo jazdy kat. B;

- odporność na stres.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;

- utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem;

- zarządzanie kontami i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu;

- wdrażanie regulacji o ochronie danych osobowych (RODO) i zaleceń GIODO;

- kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;

- zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów;

- administrowanie systemami teleinformatycznymi;

- tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja);

- konfiguracja sprzętu informatycznego;

- obsługa ePUAP;

- aktualizowanie danych na stronie internetowej Miasta i Gminy Krzywiń.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

- miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

- rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze

- wymiar czasu pracy: pół etatu

 

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

- CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy ,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

- oświadczenie:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) stwierdzające, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.),

- kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2018 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Informatyk (referent) w Referacie Finansów i Administracji”:

- osobiście do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu;

- listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu). 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5 170 525 wew. 202 (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń).

Wybór kandydata na stanowisko zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 

 

- Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

- Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone 14 dni po zakończeniu naboru.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

Krzywiń, dnia 7 lutego 2018 roku