Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy: Kucharka, Sprzątaczka - Zespół Szkół w Jerce

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce ogłasza nabór

na wolne stanowiska pracy :

 

1.Kucharka w Przedszkolu Samorządowym w Jerce- pełen etat.

Stanowisko:

  • Samodzielne przygotowywanie lub nadzór nad przygotowywaniem posiłków.
  • Dbanie o właściwą obsługę sprzętu i urządzeń znajdujących się w kuchni.
  • Przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz przepisów BHP.

2.Sprzątaczka w Przedszkolu Samorządowym w Jerce- pełen etat.

3. Nazwa i adres jednostki:

                                Zespół Szkół w Jerce, Jerka ul. Szkolna 5, 64-010 Krzywiń

4. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

·         CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

·         list motywacyjny,

·         staż pracy,

·         zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kandydata,

·         kwestionariusz osobowy (po rozpatrzeniu wniosku).

 

oświadczenia: 

a)   stwierdzające, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b)   o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

c)   o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.),

·         kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne.

5. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 lipca  2017 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko kucharki ” lub „nabór na stanowisko sprzątaczki” :

- osobiście w godzinach pracy od 8.00 do 14.30,

- oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Miejsce składania dokumentów:

     Sekretariat Zespołu Szkół w Jerce

 

7. Informacje dodatkowe:

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone 14 dni po zakończeniu naboru.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce

/-/ Dorota Słowińska

 

Unieważnienie naboru na wolne stanowiska pracy w Przedszkolu Samorządowym w Jerce

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce z powodu zmian organizacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Jerce unieważnia nabór na wolne stanowiska pracy: Kucharka, Sprzątaczka,  ogłoszony w dniu 3 lipca 2017 roku. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce

/-/ Dorota Słowińska