Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - podinspektor ds. zarządzania infrastrukturą w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza nabór

na wolne stanowisko - podinspektor ds. zarządzania infrastrukturą

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

I. Stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zarządzania infrastrukturą


II. Wymagania niezbędne:
 

- posiadanie wykształcenia  wyższe techniczne;
- posiadanie obywatelstwa polskiego; 
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

- posiadanie nieposzlakowanej opinii; 
- znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, drogach publicznych, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo budowlane. 


III. Wymagania dodatkowe: 
- umiejętność planowania i organizacji pracy; 

- samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole;

- mile widziane uprawnienia budowlane oraz znajomość programu do kosztorysowania;

- mile widziany staż pracy (1-2 lat);
- znajomość języka obcego; 
- prawo jazdy kat. B; 
- odporność na stres. 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;

- Przygotowanie na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych bądź własnych opracowań, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w procedurze zamówień publicznych na wybór wykonawców robót, dostaw i usług. 

- Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów w celu ubiegania się o dofinansowanie inwestycji m.in. drogowych z źródeł zewnętrznych. 

- Kontrolowanie realizacji, rozliczanie, sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie do eksploatacji zadań inwestycyjno-remontowych

- Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu, udzieleniu zamówienia, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,

- Udział w komisjach przetargowych i weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu oraz przygotowywanie wezwań do wyjaśnień/uzupełnienia ofert,

- Monitoring dostępnych środków z funduszy Unii Europejskiej (UE) oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania,

- Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,

- Sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizowanych projektów,

- Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz prawidłowej realizacji projektów,

- Pomoc w koordynacji/koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych  współfinansowanych ze środków funduszy UE i innych środków zewnętrznych, przygotowywanie i prowadzenie postępowań związanych z zamówieniami o wartości poniżej 30 tys. euro.

- Prowadzenie książek obiektów budowlanych. 

- Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów pod kątem zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi. 

- Opracowanie założeń programowych planów gospodarczych gminy. 

- Przygotowanie ocen, prognoz i informacji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 

- Współudział przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy. 

- Przygotowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza. 

V. Warunki pracy na stanowisku: 
- miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń
- rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, 
- wymiar czasu pracy: pełen etat 

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 
- CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, 
- list motywacyjny, 
- kwestionariusz osobowy , 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, 
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kandydata do wykonywania obowiązków wynikających z przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego (po rozpatrzeniu naboru), 
- oświadczenie: 
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
b) stwierdzające, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.), 
- kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne.


VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą”: 

- osobiście w godzinach pracy urzędu, 
- listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu). 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5 170 525 wew. 202 (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń).

 

Wybór kandydata na stanowisko Podinspektora zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

VIII. Informacje dodatkowe: 
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 
- Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu
- Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone 14 dni po zakończeniu naboru.Krzywiń, dnia 2 czerwca 2017 roku

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

Informacja o wynikach naboru na  stanowisko - podinspektor ds. zarządzania infrastrukturą w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

 

Na podstawie zarządzenia nr 1k/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 2 czerwca 2017r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji, Maciej Gubański – Członek Komisji

 

WYNIK NABORU - plik do pobrania

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak