Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – referent / podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko:

referent / podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – referent / podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami

 

Nazwa i adres jednostki werbującej: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu

Wymiar czasu pracy – 1 etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

I. Od kandydata wymaga się:

 

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowany kierunek gospodarka nieruchomościami
lub gospodarka przestrzenna),

- mile widziane ukończone studia z tytułem inżyniera,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie zawodowe lub odbyta praktyka (staż) w administracji samorządowej (udokumentowana),

- umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian
w przepisach.

 

II. Zakres zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w zakresie gruntów i budynków,

2.    Przygotowywanie i organizowanie przetargów dotyczących sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawy lub najmu,

3.    Nadzorowanie rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

4.    Sporządzanie umów dzierżawy dla celów rent i emerytur oraz zgłaszanie ich do rejestracji i ewidencji gruntów,

5.    Naliczanie opłat adiacenckich,

6.    Prowadzenie ewidencji dzierżawy gruntów gminnych,

7.    Prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,

8.    Prowadzenie ewidencji umów o odbiorze odpadów stałych i ciekłych.

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1. Dokumenty niezbędne:

- kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

- potwierdzenie posiadanego wykształcenia,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

- zgoda na przetwarzanie danych.

 

2. Dokumenty pożądane:

- CV,

- list motywacyjny,

- świadectwo pracy lub potwierdzenie odbytej praktyki (stażu),

- referencje,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia.

 

 

Oferty należy przesłać na adres:

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu

     ul. Rynek 1

 64-010 Krzywiń

 

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta / podinspektora d/s gospodarki nieruchomościami

 

lub składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. Nr 16 w terminie do 9 grudnia 2014 roku do godz. 09:00.

 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informujemy, że w miesiącu październiku 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń był niższy niż 6%.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent/podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami

 

Na podstawie zarządzenia nr 120/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 grudnia 2014r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji, Maciej Gubański – Członek Komisji.

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

1.

Hanna Chudak

zam. Smolno

2.

Tomasz Fecak

zam. Jerka

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

2. Stanowisko urzędnicze:

Referent/podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Tomasz Fecak

4. Adres zamieszkania

zam. Jerka

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak