Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza otwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

 

 

Informujemy, że w miesiącu październiku 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń był niższy niż 6%.

 

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 oraz  art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Stanowisko – Sekretarz Miasta i Gminy

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

 

I. Do udziału w naborze mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

 

1)       Posiadające obywatelstwo polskie;

2)       Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych;

3)       Nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

4)       Posiadające nieposzlakowaną opinię;

5)       Posiadające wykształcenie wyższe magisterskie;

6)    Posiadające co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

7)       Posiadające odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

8)  Bardzo dobrze znające przepisy prawa z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, postępowania administracyjnego i prawa pracy;

9)   Posiadające co najmniej pięcioletnie doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne oraz zarządzaniu projektami zarówno w zakresie projektów miękkich jak i twardych;

10)   Doświadczenie w zakresie budowania strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego;

 

II. Dodatkowe preferowane umiejętności:

 

1)       Ukończone podyplomowe studia z zakresu zarządzania lub inne studia menedżerskie;

2)       Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

3)       Wysoka kultura osobista;

4)       Zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;

5)       Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres.

   

III. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:

 

1)       CV wraz z listem motywacyjnym;

2)       Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;

3)       Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;

4)      Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5)       Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego);

6)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

7)      Oświadczenie o niekaralności;

8)      Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

9)      Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;

10)   Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

IV. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 

1) Kserokopie posiadanych referencji lub opinii;

Dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt III niniejszego ogłoszenia stanowi warunek dopuszczenia kandydata do naboru.

 

V. Zarys zakresu wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)      Ustalenie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu i realizacja polityki personalnej;

2)      Kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;

3)      Zapewnienie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej w Urzędzie;

4)      Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych w Urzędu;

5)      Organizowanie systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz koordynacja kontroli w jednostkach organizacyjnych;

6)      Przygotowanie dokumentów z zakresu organizacji Urzędu oraz zmian w tych dokumentach;

7)      Przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej informacji, projektów uchwał oraz opracowywanie zarządzeń Burmistrza;

8)      Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji i wniosków radnych;

9)      Nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych skierowanych do Burmistrza przez organy kontroli zewnętrznej;

10)   Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

11)  Koordynacja przygotowywań, organizacji i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej;

12)   Koordynacja prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem strategii rozwoju gminy;

 

VI. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 

1)      Kandydaci przystępujący do Konkursu winni nadesłać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w terminie do dnia 20 listopada 2013 r. do godz. 09:00.

2)      Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 22 listopada 2013r.

 

  

VII.  Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: ,,Konkurs na Sekretarza Miasta i Gminy”, należy składać osobiście w Sekretariacie lub przesłać na adres: 64-010 Krzywiń, ul. Rynek 1.

VIII.  W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia ofert do Urzędu uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

IX.   O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

X.   Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

/-/Jacek Nowak

 

 

Krzywiń, dnia 22 listopada 2013 roku

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

 

Informuję, że w wyniku zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń nie został wyłoniony kandydat. 

 

Uzasadnienie:

W wyznaczonym terminie t.j. do 20 listopada 2013 r. nie nadesłano żadnej oferty.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak