Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent/inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

Burmistrz

Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko

referent/inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458) oraz art.45 ust. 2 z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późniejszymi zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – referent/inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

 

Nazwa i adres jednostki werbującej: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Wymiar czasu pracy – 0,5 etatu – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Warunki przystąpienia do naboru:

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3. korzysta z pełni praw publicznych,
4. posiada wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterskie).
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność i operatywność,
2. biegła obsługa komputera,
3. znajomość przepisów w zakresie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.),
4. umiejętność pisania protokołów, sprawozdań, informacji.


 III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku obejmuje m. in:

1. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń Rady i jej komisji
2. przygotowywanie projektów planów pracy Rady i Komisji.
3. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
4. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy Urzędu materiałów dotyczących projektów uchwał rady.
5. organizowanie szkoleń radnych.

6. prowadzenie rejestru uchwał i wniosków.

7. podawanie do wiadomości mieszkańców informacji i komunikatów dotyczących zagadnień podjętych przez Radę Miejską.

8. prowadzenie zakładowego archiwum akt kat. A.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności,
5. kopie świadectw pracy,
6. kserokopia dowodu osobistego,
7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia  2011r. godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, (sekretariat). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na wolne stanowisko – referenta/inspektora ds. obsługi Rady Miejskiej"

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent d/s obsługi Rady Miejskiej

 

Na podstawie zarządzenia nr 90/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 19 grudnia 2011r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Jolanta Bilska – Członek Komisji.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:

Andrzejewski

Stanisław

zam. Pianowo

Długa

Agnieszka

zam. Gierłachowo

Grabus

Hanna

zam. Krzywiń

Gron

Anna

zam. Jerka

Kozłowska

Jagoda

zam. Bieżyń

Nejranowski

Mateusz

zam. Wławie

Niklas-Słodzinka

Agnieszka

zam. Kościan

Stachowiak

Radosław

zam. Kościan

Stróżyk

Marta

zam. Leszno

Ślusarek

Ewelina

zam. Poznań

 

Pani Marta Stróżyk zrezygnowała z udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMGAŃ FORMLANYCH:

Tycner

Anna

zam. Kopaszewo

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

2. Stanowisko urzędnicze:

referent d/s obsługi Rady Miejskiej

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Mateusz Nejranowski

4. Adres zamieszkania

Wławie 8, 64-000 Kościan

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak