Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent / podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko:

referent / podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

I. Od kandydata wymaga się:

 

      1. Wymagania niezbędne:

-  wykształcenie średnie lub wyższe,

-  nie karalność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-  nieposzlakowana opinia,

 

      2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie zawodowe lub odbyta praktyka (staż),

-  umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

-  umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

 

II. Zakres zadań na stanowisku:

1.     Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w zakresie gruntów i budynków,

2.     Przygotowywanie i organizowanie przetargów dotyczących sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawy lub najmu,

3.     Nadzorowanie rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

4.     Sporządzanie umów dzierżawy dla celów rent i emerytur oraz zgłaszanie ich do rejestracji i ewidencji gruntów,

5.     Naliczanie opłat adiacenckich,

6.     Prowadzenie ewidencji dzierżawy gruntów gminnych,

7.     Prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,

8.     Prowadzenie ewidencji umów o odbiorze odpadów stałych i ciekłych.

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1. Dokumenty niezbędne:

- kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

- potwierdzenie posiadanego wykształcenia,

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

- zgoda na przetwarzanie danych,

 

2. Dokumenty pożądane:

- CV,

- list motywacyjny,

- świadectwo pracy lub potwierdzenie odbytej praktyki (stażu),

- referencje,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia,

 

Oferty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń

ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta / podinspektora d/s gospodarki nieruchomościami

lub składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. Nr 16

w terminie do 30 marca 2011 roku

 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent d/s gospodarki nieruchomościami

 

Na podstawie zarządzenia nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 marca 2011r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Robert Kubiak – Członek Komisji, Maciej Gubański – Członek Komisji.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:

Brukiewicz-Andrzejewska

Weronika

zam. Czerwona Wieś

Bryszak

Anna

zam. Turew

Ciszak

Wojciech

zam. Gostyń

Dusza

Izabela

zam. Krzywiń

Gron

Anna

zam. Jerka

Guziak

Martyna

zam. Osieczna

Jankowska

Ewa

zam. Kościan

Kaczmarek

Arkadiusz

zam. Kościan

Kaczmarek-Nowak

Patrycja

zam. Jurkowo

Kociołek

Marek

zam. Lipno

Kolan

Anna

zam. Krzywiń

Kubala

Dariusz

zam. Leszno

Lewandowska

Anna

zam. Bieżyń

Łagodzka

Anna

zam. Jerka

Michalska

Paulina

zam. Zbęchy

Ratajczak

Maciej

zam. Krzywiń

Roszkiewicz

Krzysztof

zam. Bieżyń

Skorupińska

Magdalena

zam. Żelazno

Strugała

Weronika

zam. Wieszkowo

Szablewska

Magdalena

zam. Wieszkowo

Szymaniak

Katarzyna

zam. Jerka

Tomaszyk

Marta

zam. Kościan

Wojtyniak

Ewelina

zam. Kościan

Zielińska

Magdalena

zam. Zbęchy

Zawartowska

Natalia

zam. Rąbiń

 

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

2. Stanowisko urzędnicze:

referent d/s gospodarki nieruchomościami

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Arkadiusz Kaczmarek

4. Adres zamieszkania

Kościan

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

           /-/Jacek Nowak