Ogłoszenie o konkursie na stanowiskoDYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYWINIU

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  KRZYWIŃ

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  KRZYWINIU

ul. Strzelecka 13, 64-010  Krzywiń

I.    Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w § 1, 2, 4 i 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 ze zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.    Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;

2.    Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3.    Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty  potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4.    Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5.    Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie                  o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6.    Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;

7.    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10.Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114  ze zm.);

11.Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu” w terminie  14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 5 lutego 2008 r. , na adres Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.