Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora d/s kasy

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s kasy

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

I. Od kandydata wymaga się:

     

      1. Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe na podbudowie ekonomicznego średniego,

-         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

      2. Wymagania dodatkowe

-         doświadczenie zawodowe w księgowości lub odbyta praktyka (staż),

-         znajomość ogólnych zasad rachunkowości,

-         znajomość obsługi komputera,

-         sumienność, skrupulatność i obowiązkowość,

-         umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

-         umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

-         dobra znajomość języka obcego (j.niemiecki  lub j.angielski)

 

II. Zakres zadań na stanowisku:

-         prowadzenie obsługi kasowej,

-         dokonywanie przelewów bankowych

-         rozliczanie opłat lokalnych

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1.       Dokumenty niezbędne:

-         kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

-         dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

-         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na proponowanym stanowisku pracy lub aktualne orzeczenie lekarskie

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

-         pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zmianami)

 

2.       Dokumenty pożądane:

-         CV

-         list motywacyjny,

-         świadectwo pracy lub potwierdzenie odbytej praktyki (stażu),

-         referencje,

-         inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia,

 

Oferty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń

ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko d/s kasy

 

lub składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. Nr 16

w terminie do 4 października  2007 roku

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  

Krzywiń, dnia 19 września 2007 roku

 

pobierz kwestionariusz osobowy