Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

 

 

 

I. Od kandydata wymaga się:

     

1.       Wymagania niezbędne:

 

-         obywatelstwo polskie,

-         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystani z pełni praw publicznych,

-         nie karalność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         nie karalność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

-         ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,

-         co najmniej  3 letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2 lata zatrudnienia,
o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

 

      2. Wymagania dodatkowe

 

-         doświadczenie zawodowe,

-         znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

·         ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zm.)

·         ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.)

·         ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( jt. Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002r. ze zm.)

·         oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

-         umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office i programów finansowo księgowych

-         dokładność, sumienność , rzetelność w pracy

-         umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

-         umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

 

 

II. Zakres zadań na stanowisku:

 

1.       wykonywanie czynności i zadań głównego księgowego budżetu - w przypadku nieobecności Skarbnika

2.       monitorowanie i wykonywanie budżetu i przestrzegania dyscypliny budżetowej

3.       wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

4.       nadzór nad gospodarką kasową oraz gospodarką drukami ścisłego zarachowania

5.       dekretowanie dokumentów księgowych,

6.       prowadzenie ksiąg rachunkowych,

7.       uzgadnianie obrotów i sald w zakresie kont księgowych

8.       przygotowywanie sprawozdań i bilansów ( jednostkowych i zbiorczych )

 

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1.       Dokumenty niezbędne:

-         kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

-         dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

-         świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy.

-         zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do pracy na proponowanym stanowisku pracy lub aktualne zaświadczenie lekarskie

-         oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

-         zgoda na przetwarzanie danych

 

2.       Dokumenty pożądane:

-         CV

-         list motywacyjny,

-         Dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji ( studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy )

-         referencje,

 

Oferty w zamkniętej kopercie należy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń

ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko

 Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy

 

lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. Nr 16

w terminie do 31 stycznia  2007 roku

 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Krzywiń, dnia 16 stycznia 2007 roku

 

 

 

druk kwestionariusza osobowego