Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora d/s sekretariatu

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s sekretariatu

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

 

 

I. Od kandydata wymaga się:

     

      1. Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe

-         nie karalność za przestępstwa popełnione umyślnie

 

      2. Wymagania dodatkowe

-         doświadczenie zawodowe lub odbyta praktyka (staż),

-         znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku ( Instrukcja kancelaryjna, KPA, Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków)

-         znajomość obsługi komputera,

-         umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

-         umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

-         znajomość języka obcego w stopniu zaawansowanym (j.niemiecki  lub j.angielski)

 

II. Zakres zadań na stanowisku:

1.       Prowadzenie sekretariatu, a w szczególności:

-         wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z korespondencją

-         obsługa łącznic telefonicznych

-         obsługa narad i spotkań

2.       Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków.

3.       Prowadzenie archiwum zakładowego

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1.       Dokumenty niezbędne:

-         kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

-         potwierdzenie posiadanego wykształcenia

-         orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

-         zgoda na przetwarzanie danych

-          

2.       Dokumenty pożądane:

-         CV

-         list motywacyjny,

-         świadectwo pracy lub potwierdzenie odbytej praktyki (stażu),

-         referencje,

-         inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia,

 

Oferty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń

ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko d/s sekretariatu

 

lub składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. Nr 16

w terminie do 8 grudnia  2006 roku

 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

druk kwestionariusza osobowego

 

_______________________________________________

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko

podinspektora ds. sekretariatu

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

 

   1. Paulina Banaszczak – zam. Jerka
   2. Beata Brzozowska – zam. Kopaszewo
   3. Małgorzata Buchert-Janiszewska – zam. Jerka
   4. Ewelina Dolata – zam. Osowo
   5. Żaneta Dykiert – zam. Jerka
   6. Agnieszka Fąs- zam. Jerka
   7. Beata Golembka – zam. Zbęchy
   8. Julianna Jankowiak – zam. Gierłachowo
   9. Aleksandra Jędrowiak – zam. Jerka
   10. Agnieszka Juskowiak – zam. Krzywiń
   11. Barbara Kostrzewa-Ambroży – zam. Gołębin Nowy
   12. Monika Kozłowska – zam. Bieżyń
   13. Ewa Anna Linke-Lichota – zam. Krzywiń
   14. Kamila Joanna Meler - zam. Leszno
   15. Katarzyna Rajewska- zam. Bieżyń
   16. Michał Szorcz - zam. Lubiń
   17. Magdalena Wacławik – zam. Leszno
   18. Karolina Anna Wiśniewska- zam. Nowy Dwór
   19. Hubert Włodarczak – zam. Racot
   20. Aneta Anna Woźniak – zam. Górzno
   21. Kinga Woźniak – zam. Rąbiń
   22. Kinga Żak-Frąckowiak – zam. Krzywiń