Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora d/s rozwoju gospodarczego i obronnych

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s rozwoju gospodarczego i obronnych

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

 

I. Od kandydata wymaga się:

     

      1. Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe magisterskie specjalność zarządzanie, administracja lub administracja samorządowa.

      2. Wymagania dodatkowe

-         doświadczenie zawodowe lub odbyta praktyka (staż),

-         znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,

-         umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

-         znajomość obsługi komputera,

-         znajomość języka obcego w stopniu zaawansowanym potwierdzona certyfikatem lub testem (j.niemiecki  lub j.angielski)

 

II. Zakres zadań na stanowisku:

1.       Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy wynikających z ustaw:

-         prawo działalności gospodarczej,

-         o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-         o powszechnym obowiązku obrony RP,

2.       Ochrona ludności na czas pokoju, zagrożeń, klęsk żywiołowych i czas wojny.

3.       Realizacja zadań wynikających z ochrony informacji niejawnych.

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1.       Dokumenty niezbędne:

-         kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

-         odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

-         orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

-         zgoda na przetwarzanie danych

2.       Dokumenty pożądane:

-         CV

-         list motywacyjny,

-         świadectwo pracy lub potwierdzenie odbytej praktyki (stażu),

-         referencje,

-         inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia,

 

Oferty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń

ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora

           d/s rozwoju gospodarczego i obronnych

 

lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu pok. Nr 1

w terminie do 10 maja 2006 roku

 Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

_________________________________________________________________________________________

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko

 podinspektora d/s rozwoju gospodarczego i obronnych

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

1. Izabela Pazoła zamieszkała w Gostyniu

2. Barbara Skrzypek zamieszkała w Jerce