Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: 

 

KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

 dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Krzywiniu

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi to:

1.       wykształcenie wyższe, o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków :pedagogika, politologia, polityka społeczna , psychologia, socjologia, lub nauki o rodzinie,

2.       specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

3.   staż pracy 6 lat w tym minimum 3 lata w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.   Tytuł zawodowy pracownika socjalnego.

2.   Odbyte szkolenia i kursy związane z tematyką pomocy społecznej

3.   Umiejętność redagowania i analizowania dokumentów związanych z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz formułowania wniosków.

4.   Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontaktem z podopiecznymi pomocy społecznej.

5.   Umiejętność pracy w zespole.

6.   Wysokie poczucie odpowiedzialności.

7.   Dobra organizacja pracy.

8.   Dyspozycyjność.

9.   Biegła obsługa komputera  (Microsoft Office, środowisko Windows).

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- kierowanie rehabilitacją społeczną i psychiatryczną opieką zdrowotną podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,

- opracowywanie, weryfikacja i realizacja regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy,

- zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów terapeutyczno-dydaktycznych realizowanych w grupach terapeutycznych,

- przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,

- udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy,

- rozliczanie odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, szkołami i innymi placówkami współpracującymi,

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami (opiekunami) podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, Ppoż., sanitarnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- kierowanie personelem Środowiskowego Domu Samopomocy, tworzenie harmonogramów pracy personelu oraz kontrola ich realizacji,

- prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy,

- opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych

 

IV. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
  5. kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończone 18 roku życia
  6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień 
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30 listopada 2005 r.

pod adres:

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór - kierownik ŚDS w Krzywiniu

 

Inne informacje:

Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.

Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podjęta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

WYNIKI NABORU

 

 

Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

 

Lista kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy:

 

EWA NAPIERAŁA – Racot

 

W/w kandydatka została przyjęta do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 5.12.2005 r.

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

                   

                  Aleksandra Ślotała

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 

            W wyniku naboru na stanowisko  kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, w wyniku uzyskania bardzo dobrej  oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, decyzją Komisji Rekrutacyjnej została wybrana:

 

EWA NAPIERAŁA zam. Racot

 

 

 

12.12.2005 r.

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

                   

                  Aleksandra Ślotała