Rok 2014

Uchwały podjęte na LIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 27 października 2014 roku

Uchwała Nr LIII/289/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Krzywiniu, stanowiącej własność Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr LIII/290/2014 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.

Uchwała Nr LIII/291/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Poznań w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w Poznaniu dla uczniów – członków Kościoła Zielonoświątkowego.

Uchwała Nr LIII/292/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Lista wiadomości