Rok 2014

Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 czerwca 2014 roku

 

Uchwała Nr LI/275/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2013 rok.

Uchwała Nr LI/276/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr LI/277/2014 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Krzywiniu.

Uchwała Nr LI/278/2014 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz zasad naliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Uchwała Nr LI/279/2014 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr LI/280/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020.

Uchwała Nr LI/281/2014 w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr LI/282/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/238/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014-2017.

Uchwała Nr LI/283/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Lista wiadomości