Rok 2014

Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 31 marca 2014 roku

Uchwała Nr XLVIII/254/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Uchwała Nr XLVIII/255/2014 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Jurkowo”.

Uchwała Nr XLVIII/256/2014 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Świniec”.

Uchwała Nr XLVIII/257/2014 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo”.

Uchwała Nr XLVIII/258/2014 w sprawie wydawania gazety samorządowej przez gminę Krzywiń.

Uchwała Nr XLVIII/259/2014 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Uchwała Nr XLVIII/260/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2014 roku.

Uchwała Nr XLVIII/261/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/251/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLVIII/262/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLVIII/263/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzywiń środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XLVIII/264/2014 w sprawie przyznania w 2014 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

Uchwała Nr XLVIII/265/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

Uchwała Nr XLVIII/266/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

 

Lista wiadomości