Rok 2014

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 27 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/245/2014 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych.

Uchwała Nr XLVII/246/2014 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Bielewie.

Uchwała Nr XLVII/247/2014 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.

Uchwała Nr XLVII/248/2014 w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Uchwała Nr XLVII/249/2014 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Żelazno”.

Uchwała Nr XLVII/250/2014 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Uchwała Nr XLVII/251/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLVII/252/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XLVII/253/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.

Lista wiadomości