Rok 2011

Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 20 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Krzywiń za 2010 rok,

Uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasad wydzierżawiania i wynajmowania po raz kolejny tych samych nieruchomości tym samym stronom,

Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.02.2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika,

Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/208/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

Uchwała Nr VIII/53/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

Uchwała Nr VIII/54/2011 w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Bielewo”,

Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Łagowo”,

  • załącznik do uchwały – Plan Odnowy Miejscowości Łagowo

Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Zgliniec”,

Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Krzywiniu.

Lista wiadomości