Rok 2011

Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 10 maja 2011 roku

Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krzywiń,

Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzywiniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Krzywiń,

Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Łagowo,

Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Jerce,

Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,

Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego konsultacji lekarskiej i pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta tzw. „wieczorynki” na terenie powiatu kościańskiego,

Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie,

Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok.

Lista wiadomości