Rok 2010

Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr XXXIX/303/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXXIX/304/2010 w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,

Uchwała Nr XXXIX/305/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

Uchwała Nr XXXIX/306/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczenia gruntów do zalesienia i podlegających szczególnej ochronie z uwagi na walory krajobrazowe w obrębie wsi Żelazno i Lubiń,

Uchwała Nr XXXIX/307/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce,

Uchwała Nr XXXIX/308/2010 w sprawie przyznania w 2010 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu - zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

Uchwała Nr XXXIX/309/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,

Uchwała Nr XXXIX/310/2010 w sprawie zbycia nieruchomości w Jerce,

Uchwała Nr XXXIX/311/2010 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Łuszkowie,

Uchwała Nr XXXIX/312/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Uchwała Nr XXXIX/313/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013,

Uchwała Nr XXXIX/314/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

Uchwała Nr XXXIX/315/2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

Lista wiadomości