Rok 2010

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr XXXVII/298/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń za wykonanie budżetu w 2009 roku,

Uchwała Nr XXXVII/299/2010 w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń

Uchwała Nr XXXVII/300/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXXVII/301/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,

Uchwała Nr XXXVII/302/2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

Lista wiadomości