Rok 2010

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 marca 2010 roku

Uchwała Nr XXXVI/288/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XXXVI/289/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzywiń na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

Uchwała Nr XXXVI/290/2010 w sprawie przyznania w 2010 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXXVI/291/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jerka”,

Uchwała Nr XXXVI/292/2010 w sprawie obniżenia bonifikaty za zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Cichowie,

Uchwała Nr XXXVI/293/2010 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Cichowie,

Uchwała Nr XXXVI/294/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

Uchwała Nr XXXVI/295/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu,

Uchwała Nr XXXVI/296/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała Nr XXXVI/297/2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

Lista wiadomości