Rok 2008

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 21 listopada 2008 roku

Uchwała nr XXIII/169/2008 w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała nr XXIII/170/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno,

Uchwała nr XXIII/171/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno,

Uchwała nr XXIII/172/2008 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała nr XXIII/173/200/8 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Uchwała nr XXIII/174/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok,

Uchwała nr XXIII/175/2008 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu,

Uchwała nr XXIII/176/2008 w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej,

Uchwała nr XXIII/177/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,

Uchwała nr XXIII/178/2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cichowie,

Uchwała nr XXIII/179/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 r.

Lista wiadomości