Rok 2008

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 12 marca 2008 roku

Uchwała nr XVII/107/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Uchwała nr XVII/108/2008 w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Uchwała nr XVII/109/2008 sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Cichowo

Uchwała nr XVII/110/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo

Uchwała nr XVII/111/2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Łagowie

Uchwała nr XVII/112/2008 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jerce

Uchwała nr XVII/113/2008 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 1 w Krzywiniu

Uchwała nr XVII/114/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Uchwała nr XVII/115/2008 w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Uchwała nr XVII/116/2008 w sprawie przystąpienia do konkursu: Priorytet III „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Lista wiadomości