Rok 2008

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 31 stycznia 2008 roku

Uchwała nr XVI/100/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok,

 

Uchwała nr XVI/101/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Cichowo „Cichowo-Łąki”,

Uchwała nr XVI/102/2008 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

 

Uchwała nr XVI/103/2008 w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,

 

Uchwała nr XVI/104/2008 w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

 

Uchwała nr XVI/105/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 rok,

 

Uchwała nr XVI/106/2008 w sprawie wyrażenia opinii o konieczności budowy Głównego Punktu Zasilania na terenie gminy Krzywiń.

Lista wiadomości