Rok 2008

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Uchwała nr XVIII/117/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywinia za wykonanie budżetu w 2007 roku,

Uchwała nr XVIII/118/2008 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,

Uchwała nr XVIII/119/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.12.2006 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzywiniu i jego zastępcy,

Uchwała nr XVIII/120/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Mościszki,

Uchwała nr XVIII/121/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowy Dwór,

Uchwała nr XVIII/122/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków i składowisko odpadów komunalnych,

Uchwała nr XVIII/123/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała nr XVIII/124/2008 w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Krzywiń,

Uchwała nr XVIII/125/2008 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu,

Uchwała nr XVIII/126/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20.09.2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,

Uchwała nr XVIII/127/2008 w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzywiń zadania Powiatu Kościańskiego w zakresie edukacji publicznej,

Uchwała nr XVIII/128/2008 w sprawie Uchwała nr  w sprawie założenia i organizacji oraz nadania aktu założycielskiego Technikum dla młodzieży,

Uchwała nr XVIII/129/2008 w sprawie założenia i organizacji oraz nadania aktu założycielskiego Szkoły Policealnej dla dorosłych,

Uchwała nr XVIII/130/2008 w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu Technikum dla młodzieży oraz Szkoły Policealnej dla dorosłych,

Uchwała nr XVIII/131/2008 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zglińcu,

Uchwała nr XVIII/132/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała nr XVIII/133/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2008 r.

Uchwała nr XVIII/134/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2007 z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Lista wiadomości