Rok 2006

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 14 września 2006 roku

Uchwała nr XXXVI/331/2006 w sprawie przyznania Nagród twórczych Gminy Krzywiń.

 

Uchwała nr XXXVI/332/2006 w sprawie Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

Uchwała nr XXXVI/333/2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytetu II- wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej.

 

Uchwała nr XXXVI/334/2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu kończących się egzaminem maturalnym.

 

Uchwała nr XXXVI/335/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/41/2002 Rady Miejskiej Krzywienia z dn. 27.12.2002r. w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Rady Miejskiej Krzywinia.

 

Uchwała nr XXXVI/336/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzegania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej- gminna oczyszczalnia ścieków położonego w obrębie wsi Czerwona Wieś.

 

Uchwała nr XXXVI/337/2006 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Wieszkowie.

 

Uchwała nr XXXVI/338/2006 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowym Dworze.

 

Uchwała nr XXXVI/339/2006 w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

Uchwała nr XXXVI/340/2006 w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 

Uchwała nr XXXVI/341/2006 uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Krzywiń oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu.

 

Uchwała nr XXXVI/342/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/291/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.12.2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2006r. 

Lista wiadomości