Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Referent ds. partycypacji społecznej

Krzywiń, 20 stycznia 2020 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza otwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. partycypacji społecznej

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Stanowisko – Referent ds. partycypacji społecznej

Wymiar czasu pracy – cały etat – umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu / Gmina Krzywiń

1. Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej  lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)       wykształcenie min. średnie

3)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)       biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

7)       bardzo dobra znajomość: ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym

8)       stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1)     Równoważny czas pracy - praca  w różnych godzinach (w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Krzywiń)

2)     zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;

3)     odporność na stres;

4)     zaangażowanie, kreatywność i punktualność

3. Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     Koordynowanie i prowadzenie innowacyjnych zajęć mobilnych w ramach Projektu Mobilny Ośrodek Kultury – animacje na obiektach objętych rewitalizacją;

2)     Koordynowanie działań animacyjnych dla mieszkańców, dla różnych grup społecznych, w różnym wieku na obiektach objętych rewitalizacją w ramach projektu pn. ,,Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich w miejscowościach: Bielewo, Łuszkowo i Świniec”;

3)     Prowadzenie spraw z zakresu wynajmów obiektów gminnych, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Krzywiń;

4)     Obsługa wydarzeń sportowych, kulturalnych, promocyjnych o charakterze gminnym oraz ponadgminnym;

5)     wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji w działaniach na rzecz rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej obszaru zdegradowanego;

6)     współudział w opracowywaniu materiałów informacyjno – promocyjnych na temat działań rewitalizacyjnych;

4. Warunki Pracy:

1)      Umowa o pracę na czas określony

2)      Praca w budynku z I piętrem

5. Wymagane dokumenty i ich składanie:

1)     życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

2)     list motywacyjny;

3)     kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);

4)     kserokopie świadectw pracy;

5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu grudzień 2019 roku wyniósł mniej niż 6 %.
  2. Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 4 lutego 2020 roku (wtorek) do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. partycypacji społecznej”  wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata.

10)  klauzula Informacyjna przy naborze

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Etapy rekrutacji:

1)      Analiza nadesłanych zgłoszeń

2)      Rozmowa kwalifikacyjna

7. Postanowienia końcowe:

1)     złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2)     oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3)     kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej;

4)     lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Krzywiń a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;

5)     Nabór został ogłoszony w związku z realizację przez Gminę Krzywiń projektu pn. ,,Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich w miejscowościach: Bielewo, Łuszkowo i Świniec”. Projekt realizowany w ramach WRPO+ na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), oraz Klauzula RODO.

 

 

Krzywiń, 10 lutego 2020 roku

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. partycypacji społecznej

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

Na podstawie zarządzenia nr 1/k/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 31 stycznia 2020r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji.

W terminie podanym w ogłoszeniu o naborze do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu wpłynęło 11 ofert. Jedna oferta wpłynęła po terminie. Po ocenie dokumentów pod względem formalnym 5 ofert zostało odrzuconych z powodu braków formalnych.

Na rozmowę w dniu 10 lutego 2020 roku zaproszono 6 osób. Jedna osoba z powodów zdrowotnych nie wstawiła się na rozmowę kwalifikacyjną.  

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wybrano Pana Przemysława Kaczora zam. Bielewo. Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

1.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

2. Stanowisko urzędnicze:

Referent ds. partycypacji społecznej

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Przemysław Kaczor

4. Adres zamieszkania

zam. Bielewo

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

Lista wiadomości