Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Dyrektora MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU

UL. GENERAŁA CHŁAPOWSKIEGO 34, 64-010 KRZYWIŃ

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzywiń

 (-)Jacek Nowak


 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU

 

UL. GENERAŁA CHŁAPOWSKIEGO 34, 64-010 KRZYWIŃ

 

 

  1. Wolne kierownicze stanowisko pracy:

Dyrektor – kierownicze stanowisko urzędnicze, wyodrębnione w zakresie wykonywania zadań w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, jako osoba kierująca i reprezentująca Ośrodek na zewnątrz, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie równoważnego czasu pracy.

 

  1. Niezbędne wymagania:

1)     Obywatelstwo polskie,

2)     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3)     Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

5)     Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

6)     Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),czyli ,,Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”

7)     Nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

1)     Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej uczniom, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i Prawie Energetycznym w zakresie ustalania prawa do dodatku energetycznego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy,

2)     Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,

3)     Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

4)     Zdolności organizacyjne,

5)     Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,

6)     Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność,

7)     Umiejętność pracy w zespole,

8)     Wysoka odporność na stres.

 

  1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

      Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora należeć będzie w szczególności:

1)     Kierowanie i organizacja pracy Ośrodka oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,

2)     Wyznaczenie strategii działania Ośrodka,

3)     Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka,

4)     Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

5)     Dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,

6)     Realizacja zadań kierownika Ośrodka wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejska Krzywinia i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,

7)     Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka,

8)     Zarządzenie powierzoną częścią majątku gminnego,

9)     Nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową,

10) Składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,

11) Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego upoważnienia, należących do właściwości gminy,

12) Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

13) Prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem gospodarki finansowej jednostki w ramach planu finansowego, sporządzanie projektów planów finansowych, sprawozdań budżetowych, finansowych z wykonania budżetu jednostki oraz wymaganych w zakresie działalności MGOPS Krzywiń,

14) Składanie Radzie Miejskiej Krzywinia corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie,

15) Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i zawodowej przez podległych pracowników,

16) Wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji Ośrodka,

17) Wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.

 

  1. Warunki pracy na stanowisku:

 

1)     Praca w środowisku administracyjno-biurowym w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

2)     Okresowe wyjazdy służbowe,

3)     Praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwiecień 2019r. jest niższy niż 6%.  

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

1)     Wniosek o zatrudnienie wraz z listem motywacyjnym,

2)     CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)     Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4)     Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6)     Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,

7)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane dokumenty świadczące o nabytych dodatkowych kwalifikacjach lub umiejętnościach,

8)     Program działania MGOPS (w formie pisemnej) zawierający: m.in. informację o proponowanym przez kandydata sposobie organizacji i zarządzania MGOPS oraz innych działań w zakresie finansowym, organizacji, współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu do dnia 31 maja 2019 r. (piątek) do godz. 15:00  lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu).

 

  1. Uwagi:

 

1)     Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

2)     Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzonego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie;

3)     Dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych;

4)     Dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej;

5)     Dokumenty (oferty) pozostałych osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane. Zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej;

6)     Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,

- II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7)     Dodatkowe informacje można uzyskać od Sekretarza Miasta i Gminy Krzywiń pod nr tel. 65 5 170 525 wew. 202.

 

Opracował i przygotował: Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

 

Krzywiń, 13 czerwca 2019 roku

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 

 

 

Na podstawie zarządzenia nr 3/k/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 27 maja 2019 roku powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Aleksandra Ślotała – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji.

 

 

 

W naborze złożono 1 ofertę. Osoba spełniła wymagania formalne (I etap) i została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną (II etap rekrutacji).

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbyła się 13 czerwca 2019 roku (czwartek).

 

  

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

 

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

 

 

2. Stanowisko (jednostka organizacyjna):

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 

 

 

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej nie wybrano osoby na ww. stanowisko.

 

 

 

Burmistrz

 

Miasta i Gminy Krzywiń

 

(-)Jacek Nowak

 

 

Lista wiadomości