Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Podinspektor ds. księgowości

Krzywiń, 21 stycznia 2019 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza otwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. księgowości

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.)

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Stanowisko – Podinspektor ds. księgowości

Wymiar czasu pracy – cały etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

1.     Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej  lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wykształcenie: min. licencjat

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

7)      bardzo dobra znajomość:

a)     ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym ze zm.

b)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zm.

c)     ustawa z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym ze zm.

8)      stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej;

2)     zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;

3)     odporność na stres;

4)     zaangażowanie, kreatywność i punktualność;

 

3.     Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     Sporządzanie umów, kontrola wydatków i sprawozdań oraz rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych;

2)     Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przyjmowanie związanych z nimi faktur VAT oraz wydawanie decyzji uprawniających do zwrotu podatku akcyzowego;

3)    Wydawanie zaświadczeń dot.: stanu majątkowego – w zakresie danych będących
w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, o nie zaleganiu w podatkach,
o figurowaniu w ewidencji podatników, potwierdzeniu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;

4)     Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i wydawanie decyzji w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń;

 

 

4.     Warunki Pracy:

1)      Umowa na czas nieokreślony

2)      Praca w budynku z I piętrem

5.     Wymagane dokumenty i ich składanie:

1)     życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

2)     list motywacyjny;

3)     kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);

4)     kserokopie świadectw pracy;

5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Klauzula Informacyjna przy naborze;

 

6.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu grudzień 2018 roku wyniósł więcej niż 6 %.

7.    Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 4 lutego 2019 roku (poniedziałek) do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości”  wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8.    Etapy rekrutacji:

1)      Analiza nadesłanych zgłoszeń (spełnienie warunków formalnych)

2)      Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami (osoby spełniające wymogi formalne).

9.    Postanowienia końcowe:

1)     złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2)     oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3)     kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej;

4)     lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Krzywiń a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Krzywiń, 07 lutego 2019 roku

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

Na podstawie zarządzenia nr 1/k/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 21 stycznia 2019r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji.

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

2. Stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości

 

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Anna Stefaniak

4. Adres zamieszkania

 

zam. Racot

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

 

Lista wiadomości